fkservis@fkservis.cz +420 312 672 900

SOUČASNÝ PROJEKT

Současný projekt


Transfer znalosti metod požárního inženýrství pro teoretický vývoj a experimentální ověření progresivních návrhových postupů v oblasti chlazení stavebních konstrukcí nízkotlakou vodní mlhou


Registrační číslo projektu:
CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_013/0004988


Poskytovatel:
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost


Znalostní organizace:
ČVUT v Praze UCEEB, Třinecká 1024, 273 43 Buštěhrad
Asistent znalostního transferu:
Ing. Martin Eliáš


Podnik:
FK Servis, s.r.o., Přemyslova 745, 273 06 Libušín


Trvání projektu:
1. 6. 2017 – 31. 12. 2018


Vodní mlha jako efektivní hasivo je používáno v požární ochraně již po desetiletí. Záměrem předloženého projektu je aplikovat specifickou technologii nízkotlaké vodní mlhy (dále jen NVM) používanou např. v důlním průmyslu (odprášení vzduchu) pro obor pozemního stavitelství, konkrétně pro chlazení různých stavebních konstrukcí a následné zvýšení požární odolnosti. Ve srovnání s tradičním vodním systém skrápění konstrukcí (menší množství kapek většího průměru) představuje technologie NVM značný potenciál – vysoká chladící účinnost (velké množství kapiček malého průměru ve vznosu), nižší nákladovost (technicky jednodušší zařízení, nižší spotřeba vody, nižší riziko následných škod vodou), možnosti sanace stávajících konstrukcí (např. ocelové konstrukce s nátěry s uplynulou dobou životnosti) apod. Hlavní problém pro podnik je spatřován v absenci tzv. požárně inženýrského přístupu pro efektivní vývoj, optimalizaci a následné návrhy (matematické počítačové modely predikujících chování pro daný návrh), jehož znalostí naopak disponuje univerzita. Jak pro vývoj technologie NVM tak pro matematické modely je klíčové spolehlivé ověření (tzv. validace) v podobě experimentálních zkoušek, které jsou strategickou součástí projektu. Na projekt je poskytnuta finanční podpora EU.

Scroll to Top